کارشناس فروش : 09120551652
کارشناس فروش : 09931800470
دفتر فروش : 02834228397
بهترین دوربین اسلحه شکاری

دوربین تفنگ بادی

مدیریت 00 فروردین 14

دوربین تفنگ بادی : تفنگ بادی از وسایل سرگرمی، شکار، از بین بردن آفات و یا شرکت در مسابقات تیراندازی است. بنا بر استفاده ای که از تفنگ بادی دارید ، گاهی لازم است بدانید که گلوله تان به هدف خورده است یا خیر!؟ با کمک دوربین تفنگ بادی می توانید فواصل دورتر را راحت تر ببینید و برای شلیک به اهدافی که در د